LEHOTY ČISTENIA KOMÍNA

Lehoty pravidelnej kontroly a čistenie komína ustanovuje § 20 vyhlášky 401/2007 Z.z. a to takto:

Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW.

Každé 4 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá.
Každých 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky.
Každých 12 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.

Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW.

Každé 2 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá.
Každých 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá.

Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na plynné palivo typu C, sa musí počas prevádzky kontrolovať a čistiť najmenej raz za rok.

V občasne užívaných stavbách sa kontrola vykonáva raz za 2 roky.